Les je pro většinu z nás zcela samozřejmým místem vycházek, koloritem místní krajiny a města Boskovice. Podobně jako v celé republice o něj rychle přicházíme. Není třeba uvádět všechny blahodárné funkce lesa, abychom si plně uvědomili, že les potřebujeme. Nepomůže nám ani argument, že v některých dřívějších dobách naše krajina zalesněna nebyla a že jsme jen součástí střídání dob ledových a meziledových. Shodujeme se, že pro zachování a obnovu lesa chceme udělat maximum.

 

Město Boskovice hospodaří na 280 hektarech lesa, který byl a z části ještě je více než ze dvou třetin tvořený jehličnany. Aktuálně pokračuje kácení a likvidace napadených stromů, vyčíslují se škody. V zápise z rad města se uvádí, jak každé čtvrtletí klesají výkupní ceny dříví, sledujeme, jak se mění položky rozpočtu lesního hospodaření na straně příjmů a výdajů. Zatímco v roce 2017 se vytěžilo 1390m3 a zisk z lesního hospodářství činil téměř 1,5 milionů Kč, za rok 2018 a 2019 již bylo vytěženo celkem více než 5500 m3 dřeva. Zisk se v roce 2019 propadl na 127 tis. Kč. Situace je vážná. A to nejen kvůli hospodaření, ale hlavně proto, že je les k životu, k udržení klimatu, pro produkci kyslíku a zadržování vody v krajině nezbytný. Potřebujeme připravit opatření, naplánovat vše co můžeme udělat pro obnovu lesa. Stromy v samotném městě se daří uchovat díky dlouhodobé péči. Ochraně stromů v ulicích, na náměstích pomůže také nový pasport stromů a posílení ošetřování stávajících i nově vysazených stromů. Výsadba stromů v samotném městě probíhá kontinuálně a každé kácení stromů je pod bedlivou kontrolou veřejnosti. Ale, jak bude probíhat obnova lesa je zatím v rukou odborníků. Na místech zasažených kůrovcem probíhá výsadba – v roce 2017 bylo vysazeno 8400 sazenic, v roce 2018 to bylo již 16000, v roce 2019 dokonce již 27000 sazenic. Nové sazenice budou potřebovat péči – ochranu proti okusu, prořezávku, opravy si vyžádají lesní cesty i další komunikace poškozené v důsledku těžby. Je zřejmé, že pro budoucí desetiletí bude potřeba v lesním hospodářství upřednostnit nové cíle, než pouhou těžbu dřeva. Tato zásadní změna se potkává s aktuálně připravovaným desetiletým lesním hospodářským plánem Městských lesů Boskovice, který by měl platit od 1. ledna 2021. Zatímco mnozí vlastníci lesů informují veřejnost o tom, co se v lesním hospodářství děje, snaží se podnítit veřejnost k zapojení do péče o lesy, v našem městě informace k lesům, které máme v bezprostřední blízkosti, příliš mnoho nemáme. Co bude pro obnovu lesa třeba udělat, jaká je plánovaná skladba nové výsadby? Jak se kritická situace odrazí v rozpočtech města? A co se změní pro návštěvníky a uživatele lesa?

 

Lesní hospodářství by mělo být jednou z částí komplexních opatření zpracovaných městem Boskovice pro zadržování vody v krajině. K dalším opatřením patří kromě oblasti zeleně, trávníků, retenčních nádrží, příprava na situace přívalových dešťových srážek, opatření při budování nových sídelních lokalit, při stavbách veřejných budov i hospodaření s vodou a její kvalita.