Program pro volební období 2018-2022

 

Volební program jsme rozdělili do těchto 7 oblastí:

 

1. BOSKO_VÍCE průjezdné a dopravně dostupné

- projektová příprava modernizace přetížených křižovatek na ulici Nádražní a Sokolská

- zkapacitnění parkovacích stání, zejména v lokalitách Nádražní, Komenského a Lidická

- rekonstrukce přechodu Janáčkova, vybudování přechodu Hybešova - Sv. Čecha

- rekonstrukce komunikací lokalita Milánovy, Podhradí, Na Skalce, ul. Bělská, L. Vojtěcha

- zpracujeme projekt základních dopravních tras pro cyklisty ve městě, vybudujeme cyklostezky Boskovice - Hrádkov, Boskovice - Svitávka

- budeme prosazovat zahájení stavby D43 v úseku Moravská Třebová - Bořitov, podporujeme zkvalitnění železniční dopravy - projekt Boskovické spojky a modernizaci trati Brno - Česká Třebová

 

2. BOSKO_VÍCE obydlené a kulturní

výstavba cenově dostupných bytů v lokalitě za nemocnicí

- zastavění proluky U Koupadel s byty pro boskovické občany a s prostory pro neziskové organizace

- výstavba knihovny a rekonstrukce obchodní uličky

- příprava rekonstrukce Sokolovny s moderním zázemím pro kulturní akce

- posílení propagace města v rámci ČR a zahraničí

- pokračovat v opravách památek a historicky cenných objektů, zajistit finanční podporu těchto oprav v centru města i mimo památkovou zónu a v přidružených obcích

 

3. BOSKO_VÍCE ohleduplné k životnímu prostředí

- rekonstrukce parku u zámeckého skleníku

- rekonstrukce zpevněných ploch a obnova zeleně vnitrobloku Komenského, Bezručova, Sokolská a Dr. Svěráka

- zefektivnění svozu separovaného odpadu v přetížených stanovištích, postupné budování polopodzemních kontejnerů

- zajištění dostatečné kapacity čističky odpadních vod v souvislosti s novou výstavbou domů a bytů a zvýšení kapacity odvodu odpadních vod v sídlišti Pod Oborou

- informační kampaně cílené na dospělé a seniory k ochraně vody a zadržování vody v krajině

- ozeleňování a zatraktivnění příměstských lokalit

 

4. BOSKO_VÍCE vzdělané a sportující

- zlepšení materiálních a pracovních podmínek učitelů, zlepšit vybavení pracoven, včetně dovybavení počítačovou technikou

- obnova pomůcek a vybavení v mateřské a základní škole

- podpora nových a netradičních sportů (workaut a parkur hřiště, lezecká stěna, skatepark)

- postupné budování sportovišť a jejich zázemí v areálu Červená zahrada

- výstavba zázemí pro halové sporty

 

5. BOSKO_VÍCE zdravé a pečující

- zachovat Nemocnici Boskovice jako součást zdravotnické sítě Jihomoravského kraje

- vyjednávání maximální finanční podpory ze strany Jihomoravského kraje a státu

- modernizovat infrastrukturu a vybavení Nemocnice Boskovice

- zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Nemocnici Boskovice

- podpora služeb domácí péče o seniory, o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné

- pokračování v podpoře nízkoprahového klubu, spolupráce na preventivních programech s městskou policií

 

6. BOSKO_VÍCE otevřené a přátelské

- informovanost veřejnosti nejrůznějšími komunikačními prostředky, vytvořit datový portál se srozumitelně podanými informacemi občanům

- sdílené mapové aplikace pro kontejnerová stanoviště, zimní údržbu, parkování ve městě aj.

- setkávání s občany k aktuálním tématům

- do roku 2022 zavést plně elektronické podání ve vybraných agendách městského úřadu

- bezbariérová úprava budovy úřadu na Masarykově náměstí

- podpora aktivit neziskového sektoru a dobrovolníků pro děti, mládež a seniory

- zlepšování infrastruktury všech místních částí města

 

7. BOSKO_VÍCE hospodárné a bezpečné

- systematická údržba a koncepční rozvoj areálů budov ZŠ, nemocnice, sportovišť, kulturních zařízení, budov sociálních služeb

- hospodárné nakládání s finančními prostředky města

- intenzivnější využívání moderních technologií pro správu města, údržbu majetku a snižování energetické náročnosti

- vybudování nové služebny městské policie

- systematická péče o budovy a zázemí všech SDH a výstavba hasičské zbrojnice SDH Mazurie